Per què Soca Bio Art?

Què porta a un Doctor en Biologia a crear un espai com Soca Bio Art?

Compartir amb tots i cadascú de vosaltres la meua visió de la vida com art. En la meua perllongada vessant de científic, la Biologia de la Reproducció i l'Antropologia Física han centrat els meus esforços i és com a antropòleg que sé com la cuina i l'art ens han configurat com a espècie desde bon començament.

Per això, considere que els humans hem estat més humans només quan hem estat capaços de provocar profundes revolucions a partir de l'essència d'allò que ens envolta.

Malgrat viure en una època convulsa i confusa, és ara per ara quan gaudim d'un temps on més i millor es pot crear i compartir allò que es crea.

La llibertat i el creixement a partir de la creació com a manifestació de les capacitats individuals és necessària i, finalment, universalitzable. Però no té sentit si es genera com un món tancat o, com a molt, compartir només amb la immediatesa i la futilitat que ens ofereixen les xarxes socials. Cal socialitzar, doncs som una espècie essencialment social, però que al temps requereix de la pausa, la reflexió i la comunicació. I no res d'això es genera a colp de dit en una pantalla ni utilitzant quatre vocables o emoticones que ens retornen als nostres inicis quan encara no teníem la paraula.

Per tot això, Soca Bio Art vol ser un espai on trobar-nos en l'art, la porta oberta per aquelles persones que expressen l'art com jo intente expresar-lo i que d'aquesta forma puguem compartir i fer créixer la capacitat que ens fa realment humans.

Poc a poc, aquest projecte anirà més enllà de la web que ara teniu en front, on hi haja cabuda per la llibertat d'expressar l'art que tots portem a dins. 

Entreu i gaudiu, sigueu ART

¿Por qué Soca Bio Art?

¿Qué lleva a un doctor en Biología a crear un espacio como Soca Bio Art?

Compartir con todos y cada uno de vosotros mi visión de la vida como arte. En mi prolongada vertiente de científico, la Biología de la Reproducción y la Antropología Física han centrado mis esfuerzos y es como antropólogo que sé cómo la cocina y el arte nos han configurado como especie desde el principio.

Por eso considero que los humanos hemos sido más humanos tan solo cuando hemos sido capaces de provocar revoluciones profundas a partir de la esencia de las cosas que nos rodean.

Pese a ser una época confusa y convulsa aquella en que vivimos, es ahora cuando disfrutamos de un tiempo donde más y mejor se puede crear y compartir aquello que se crea.

La libertad y el crecimiento a partir de la creación como manifestación de las capacidades individuales es necesaria y, por fin, universalizable. Pero no tiene sentido si se genera como un mundo cerrado o como mucho compartido con la inmediatez y la futilidad que las redes sociales nos ofrecen. Es preciso socializar, pues somos una especie esencialmente sociable, pero que requiere de la pausa, la reflexión y la comunicación. Y nada de eso se genera a golpe de dedo en una pantalla ni usando cuatro vocablos o emoticonos que nos retrotraen a nuestros inicios cuando aún no teníamos la palabra.

Por todo ello, Soca Bio Art quiere ser el espacio donde encontrarnos en el arte, la puerta abierta para aquellas personas que expresan el arte como yo intento expresarlo y así podamos compartir y hacer crecer esa capacidad que nos hace realmente humanos.

Poco a poco, este proyecto irá más allá de la web que ahora tenéis en frente, donde haya cabida para la libertad de expresar el arte que todos llevamos dentro.

Entrad y disfrutad, sed ARTE

Ver obras